MXp

Profetiska reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

I KRIS FINNA GUDS VÄG

Publicerad 2019-06-14 16:29:00 i BIBELSTUDIUM,

BIBELSTUDIET av Kenneth Witick nedan rekommenderas i dagens utskick från Lars Enarson Sverige 7:14

37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i ar- ken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara. Matt 24:37–39

I 1 Mos 5:29 sätts Noas namn i samband med det hebreiska ordet ”nacham” som översätts med både ”trösta” och ”ångra”.

NOA KOPPLAS IHOP MED ”I KRIS FINNA VÄGEN”
- ångra när man är på väg in i krisen
- och trösta när man har kommit igenom densamma.
Programförklaringen för Noas liv blir då:
att han skulle få gåvan att finna vägen framåt för mänskligheten genom en mycket svår kris, vilket syndafloden ju onekligen var.

GUDSGEMENSKAPENS BETYDELSE I KRISEN
Noa tog emot uppenbarelsen från Gud som gav honom riktning och kraft att finna vägen mitt i krisen.
”I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro”. Heb 11:7

När visionen väl hade tagits emot så ledde den till konkret handling.

NOA BÖRJADE BYGGA PÅ ARKEN
När vi väljer att följa Guds ledning, ser vi inte resultat med detsamma, men det märks på lång sikt. Våra liv bär en frukt som består.

Det var säkert många som skrattade åt Noa när han byggde en båt mitt på torra land. På samma sätt måste vi lära oss att lyssna mer på Gud än människor när vi fått ta emot en uppenparelse, en kallelse att utföra.

Noa räddade bara 8 personer.
På lång sikt räddade han miljarder eftersom hela mänskligheten överlevde tack vare arken

EN TRO SOM ÖVERVINNER
Tron förvandlar omständigheter Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, Heb 11:33

Daniel och hans vänner var bland dem som fördes till Babylon vid den första deportationen under Nebukadnessar, omkr 605 f.
Genom Daniel och hans tre vänners trofasthet till Gud fick de se tre mäktiga kungars omvändelser och frälsning.

Dan 4:34 Nebukadnessar – hela fjärde kapitlet handlar om hans frälsning.

Dan 6:25 Darejaves, Daniels trofasthet mot Herren trots lejongropen

Dan 10:1 Koresh

Den judiske historieskrivaren Josefus upplyser om att det var Jesajas profetior som drev Koresh till att låta judarna vända hem.

Om detta är riktigt, är det med all sannolikhet att det var profeten Daniel som gjorde honom förtrogen med Jesajas profetior. Daniel levde under Koreshs tredje regeringsår (Dan 10:1). Alla dessa konungar fick se Daniel och hans vänners trofasthet gentemot sin Gud.

RÄTTFÄRDIGHET UPPHÖJER
Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära. Ords 14:34
Noa, Daniel och Job beskriv i Hes 14:14, som exempel på de rättfärdigaste människor som levt. Dessa tre män utmärkte sig genom sitt rättfärdiga liv (1 Mos 6:9, Job 1:1, 12:4, Dan 1:8ff, 6:11ff).

GUDS LÖFTEN
Skriften ger oss löften om en gudomlig styrka och förmåga som vi kan bli iklädda.
Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna som bodde i Damaskus svarslösa, när han bevisade att Jesus var Messias. Apg 9:22
Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. Rom 4:20
Han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, ge- nom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. Heb13:21

I HANS KRAFT
Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Fil 4:13
Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, 1Tim 1:12
Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2Tim 2:1
Genom tron,...släckte de rasande eld och undkom svärdsegg. De var svaga men blev starka, de blev väldiga i strid och drev främmande härar på flykten. Heb 11:34

Ef 6:10-18
Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världs- härskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.
Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

SÅ ATT NI KAN
dynamai förmåga och kraft, äga makt,
Ordet står för: oberoende av sin egen förmåga eller resurser, eller sinnestillstånd, eller genom gynnsamma omständigheter, eller med tillstånd av lag eller sedvänja.
• kunna göra något.

HA FÖRMÅGA
• Bli skickliggjord.

HUR KAN DET SKE?
• Jesus i dig – bär frukt
Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Matt 7:18

JESUS ÄR ETT GOTT TRÄD
och vi är inympade i det äkta olivträdets feta rot. (roten med dess rika saft)
(dvs. samma rot och sav som olivoljan) Eftersom olja är den prisade produkten av olivträdet, beskrivs roten som källa).
27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp. 28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Kol 1:27–28

DENNA HEMLIGHET AVSLÖJAS I SKRIFTEN
Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 2Tim3:14-17

TVÅ GREKISKA ORD: EXOUSIA - KATARTÌZŌ
Dessa två ord ger oss en förståelse hur förmågan blir en del av min erfarenhet.
Exousia: betecknar makt med innebörden frihet till handling: fullmakt. Det kan också beteckna rätt och myndighet över någon.

Jesus hade till följd av Fadern, delaktighet i hans makt redan under sitt jordeliv.
Han utövade även sin makt genom sina lärjungar.
Efter Andens utgjutande har den enskilde troende lärjungen fått makt (exousia) att bli Guds barn, och för- samlingen som sådan har fått makt att föra Jesu frälsningsverk vidare, Matt 28:18–20, jfr Upp 2:26–28.
Jesus har genom sin död på korset klätt av ”väldena och makterna”, Kol 2:15.
KatartÌzō: föra fram till fullbordan.
Som Jesus lärjunge är det min rättighet att bli utrustad med en förmåga att leva ett nytt liv i Andens kraft – KatartÌzō: Föra fram till fullbordan, göra invertes komplett, utrusta till tjänst och uppdrag.

JESUS LOVADE SÄNDA HJÄLPAREN, DEN HELIGE ANDE TILL DIG!
Leva i lydnad med löftet för ögonen
Från David Wilkersons bok SYNEN, om vår tid:

De som lyder Guds ord och ger villigt under de feta åren, behöver inte tigga bröd under de magra. De som förutser de svåra tiderna och gör sig beredda, är kloka. Låt dig inte gripas av panik – var bara ytterst försiktig.
Du kan inte lura Gud!
Sköt dina himmelska räkenskaper.
Din framtida trygghet beror på det. Ge till missionen, arbetet för exodus, så generöst som möjligt, och stöd din församlings legitima verksamhet. Ge – så får du tillbaka!

EKONOMI OCH GUDS RIKES PRINCIPER
“10 För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. 11 Och för er skull skall jag näpsa gräshopporna så att de inte fördärvar frukten på marken. Inte heller skall vinstocken på fältet bli utan frukt, säger Herren Sebaot. 12 Och alla folk skall prisa er lyckliga, ty ni skall vara ett ljuvligt land, säger Herren Sebaot. Mal 3:10–12

EKONOMIN KOMMER ATT VARA EN AV FRAMTIDENS STÖRSTA UTMANINGAR!
Så långt David Wilkerson


KARISMA INFO
Karisma farleden är med i Elämän marssi den 18.8 2019 i Tammerfors.

/https://www.elamanmarssi.fi/tam- pere/

Jag har varit så upptagen med resor för Karisma och min halvtidstjänst i Filadefiaförsamlingen i Borgå, så jag inte hunnit med något nyhetsblad som jag önskat.
Vårt Aliyah läger 31.5–2.6 var verkligen välsignat. Huvudtaleren Stephen Burke från Texas gav oss så mycket uppenbarelse och vägledning om vad som framtiden bär med sig och hur vi skall vara förberedda, samtidigt som vi fick känna Faderns kärlek och trygghet över dem som är Hans egna. Vi upplevde även en stark bönens ande tillsammans.

Ett program i universitetet.
Vi planerar att tillsammans med Shuva Gloubal, Shay Attias och Israels ambassad skapa en kurs i Helsingfors universistet för morgondagens ledare i Finland. Där vi vill ge en rätt kunskap om Guds plan med Israel och upplysa om den moderna antisemitismen, som sprider sig. Kursen blir möjlig att utföra pga av att Shay Attias undervisar i universitetet i Israel och hans professor undervisar i Helsingfors universitet.

DETTA ÄR ETT VIKTIGT BÖNEÄMNE!
Be för:
1. Karisma farleden anställer en kordinator från och med augusti. Susanna Blomqvist. Vårt arbete växer på flera fronter och det är av största betydelse att vi kan administrativt hinna med i utvecklingen. Samtidigt är det en ekonomisk utmaning för oss. Vi känner dock att Herren leder oss i denna riktning.
2. Kursen i H:fors universitet med Shuva Global och Israels Ambassadör.
3. Guds vägledning att på ett sunt och visligt sätt kunna hjälppa de troende att vara förberedda den vädermöda som skall övergå hela vår värld.
4. Be för väckelse: Tidsålderns slut är skördetid enligt Jesus Matt 13:39 och Enligt Joel 2:28 kommer Gud att utgjuta sin Ande över allt kött i de yttersta dagarna, för att skörden skall bärgas in.

Be att detta skall ske i våra skandinaviska länder, som bär korset på sina flaggor. De skandinaviska länderna var inte med i det Romerska rikets imperium.
::

Om MXp:


Kontakt


Min profilbild

Dag Selander

KontaktPrenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


Arkiv